Zoom Meeting ห่างกาย..ต้องไม่ห่างใจ กัลยาณมิตร ระหว่างบ้านและโรงเรียน

ทอสี ชุมชนกัลยาณมิตร
เอกลักษณ์ที่เรามีมายาวนาน เป็นความประทับใจแรกที่ผู้ปกครองเอ่ยถึงเมื่อมีผู้ถามถึงวิถีของโรงเรียน
การสร้างพื้นที่แห่งการรับฟัง รับรู้ ให้เสียงสะท้อน พูดคุย เรื่องราวต่างๆ
แบ่งปัน ความสุข ความทุกข์ ระหว่างผู้บริหาร คุณครู และผู้ปกครอง ก่อให้เกิดความใกล้ชิด ความผูกพันระหว่างบ้านและโรงเรียนมายาวนาน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่ยืดเยื้อ ทำให้คุณครูและผู้ปกครอง ต้องรักษามาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน ส่งผลให้พื้นที่ชุมชนกัลยาณมิตรเริ่มเลือนหาย
คุณครูอ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงมีดำริให้สร้างพื้นที่นี้ขึ้นมาอีกครั้ง “กิจกรรม Zoom Meeting ห่างกาย..ต้องไม่ห่างใจ” จึงเกิดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ออนไลน์ให้ผู้บริหาร คุณครูและผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกัน ถามไถ่ความสุข ความทุกข์ รับรู้ รับฟัง ตอบปัญหาข้อสงสัย เป็นการรักษาเอกลักษณ์ชุมชนกัลยาณมิตรของทอสีเท่าที่จะทำได้ในยามนี้
หลังจากกิจกรรม Zoom Meeting ครบทุกระดับชั้น
ผู้บริหารและคุณครูมีความสุขที่ได้พบกับผู้ปกครอง ได้เห็นรอยยิ้มผ่านจอออนไลน์ ได้รับทราบความเหนื่อยล้าของการทำหน้าที่ครูคนแรกของลูก การได้พูดคุยให้คำแนะนำกันและกัน คงช่วยบรรเทาความยุ่งยากของผู้ปกครองลงได้บ้างในยามนี้ และการได้ฟังความคิดเห็นที่ผู้ปกครองเสนอแนะ มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ช่วยเติมเต็มให้โรงเรียนได้นำไปปรับการจัดการต่างๆให้ดียิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา จากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ เรามีหน้าที่รับรู้ ยอมรับและปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลดีที่สุด
ฝ่ายวิชาชีวิตครูและผู้ปกครอง