ONLINE MEETING “ห่างกายต้องไม่ห่างใจ”

“สำหรับ session ห่างกายไม่ห่างใจ ที่ทางโรงเรียนจัดให้กับผู้ปกครอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลทุกด้านสำหรับการเรียน online ของลูก ๆ ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณครู และรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ปกครองในทุก ๆ เรื่อง การเรียนในวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมของโรงเรียน ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่พบ และสิ่งที่อยากให้โรงเรียนช่วยเหลือเพิ่มเติม
สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแบ่งปันข้อมูล สร้างความเข้าใจและได้แนวทางในการดูแลลูกได้ดียิ่งขึ้น
ขอบคุณทางโรงเรียนที่เปิดโอกาสดี ๆ ในการสื่อสารทางกุศลและร่วมช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ปกครอง เพื่อทำให้ลูกพัฒนาเติบโตงอกงามยิ่งขึ้น…ขอบคุณจากใจค่ะ”
น.ส. พรทิพย์ อึ้งสมรรถโกษา
ด.ช. พีระ จิตจาตุรันต์ (น้องปลื้ม) ป.๔