เราให้ความสำคัญกับ “การเล่น”

เราให้ความสำคัญกับ “การเล่น”
เพราะการเล่นคือกระบวนการเรียนรู้หนึ่งที่ช่วยพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของเด็กได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การใช้กล้ามเนื้อ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา ส่งเสริมการใช้จินตนาการ ไปจนถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรู้จักแบ่งปันและให้อภัย
เราเชื่อว่าประสบการณ์จากการเล่นอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ขอขอบคุณ
เครื่องเล่น : Imaginary Objects
บทความ : archdaily