ผลสำรวจความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2564

ผลสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ตามที่โรงเรียนได้ทำการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 3-22 กันยายน นั้น ได้นำผลจากแบบสำรวจมาประมวลผล และนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณา เพื่อชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่เสียสละเวลาในการทำแบบสำรวจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง
โรงเรียนทอสี
สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564

คำชี้แจง และ/หรือ แนวทางแก้ไขจากข้อเสนอแนะ