โครงการเด็กวัด

ด้วยดำริของพระธรรมพัชรญาณมุนี หรือท่านเจ้าคุณอาจารย์ชยสาโร ที่อยากให้ “ภวนาราม” เป็นเสมือนวัดในโรงเรียน ที่ให้ครู บุคคลากร และนักเรียน ของโรงเรียนทอสีสามารถใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติ อย่างสัปปายะ จึงเป็นที่มาของ “โครงการเด็กวัด” ที่ให้นักเรียนได้ช่วยกันดูแล ทำความสะอาด และได้ใช้ “ภวนาราม” เป็นสถานที่สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ดูแลรักษาสถานที่ส่วนรวม และยังได้มีโอกาส สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญสติ ในสถานที่อันสงบ สะอาด เอื้อต่อการปฏิบัติภาวนาในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ซึ่งนำร่องโดยพี่ประถม 6 ก่อน แล้วตามด้วยระดับชั้นอื่นๆ ตามลำดับ ขออนุโมทนาในความเพียรทั้งหลายของคุณครูและนักเรียนที่ร่วมกันสร้างกุศลในโครงการนี้