บอกความรู้สึก ด้วยการใช้เครื่องมือ Thinking Routines CSI

กิจวัตรประจำวันทุกเช้าของเด็ก ๆ ประถม ๓ ในช่วงเช้าเด็ก ๆ จะสวดมนต์ทำวัตรเช้า พิจารณาสังขาร แผ่เมตตา นั่งสมาธิ และเมื่อจบกิจกรรมครูจะให้เด็ก ๆ บอกความรู้สึก ด้วยการใช้เครื่องมือ Thinking Routines CSI (color symbol image) โดยการนำสื่อดอกไม้พลาสติกมาให้เด็ก ๆ ทำสัญลักษณ์แทนความรู้สึกในการทำกิจกรรมเช้านี้ พร้อมอธิบายสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการสื่อ

การทำกิจกรรมนี้ เด็ก ๆ จะได้เห็นถึงการคิดเชื่อมโยงรูปธรรมสู่นามธรรม ฝึกความคิดสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญคือ เด็ก ๆ จะได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเรื่องธรรมดา และฝึกสังเกตนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้เป็นสื่อสร้างงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด