ประชุมคณะทำงาน New Normal ปี ๒๕๖๕

เพื่อกิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะทำงาน New Normal ปี ๒๕๖๕
ประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครองจากทุกระดับชั้น ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมผ่านช่องทาง Zoom เพื่อรับทราบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจกรรมนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนได้นำเสนอแผนมาตรการผ่อนคลายการทำกิจกรรมของโรงเรียน ตามแนวทางมาตรการ SSS ให้คณะทำงานร่วมพิจารณา รับทราบมาตรการฯ โดยจะเริ่มทดลองมาตรการผ่อนคลาย ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑ เดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ และปรับแผนผ่อนคลายในเดือนต่อไป