สรุปการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ ๑

วิชาภาษาอังกฤษ

EFL

Reading and Phonics

ภาคเรียนที่ ๒

EFL

Reading and Phonics