สรุปประจำสัปดาห์ ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ภาคเรียนที่ ๑

ภาษาอังกฤษ

EFL

Phonics

ภาคเรียนที่ ๒

EFL

Phonics