ปรัชญา

ปรัชญา (Philosophy)
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนวิถีพุทธปัญญา ที่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
มีความเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต
เพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเอง พร้อมสร้างประโยชน์สุขต่อส่วนรวม
ศรัทธา (Faith)
ทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา และสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นได้
ตามหลักไตรสิกขา หรือภาวนา ๔ ( ๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดับ)
พันธกิจ (Missions)
๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้ง ๒ ระดับ คือ
ระดับเด็ก : นักเรียน และระดับผู้ใหญ่ : ครู ผู้ปกครอง๒. จัดการศึกษาที่ส่งเสริม และพัฒนาชีวิต ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
๒.๑ ด้านวิชาชีวิต คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
๒.๒ ด้านวิชาการ ตามหลักสูตรของโรงเรียนทอสี
๒.๓ ด้านวิชาชีพ คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบ และพัฒนาความถนัดตามศักยภาพของตนเอง

๓. สร้างและรักษาวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปัญญา

๔. พัฒนานักศึกษา ๒ ระดับ ด้วยคุณธรรมวิถีพุทธปัญญา ๑๒ ประการ

แผนภาพประกอบ
คุณธรรม ๑๒ ประการ และการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา สำหรับนักศึกษา ๒ ระดับ
สายธารธรรมะภายใต้สายใยแห่ง “บวร” : บ้าน – วัด – โรงเรียน

Leave a Reply


Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares