MP3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๑๔-๑๕

เทศนาช่วงเช้าก่อนเดินจงกรม

 

เทศนาช่วงเช้าหลังเดินจงกรม

 

เทศนาช่วงบ่าย

 

ถามตอบช่วงบ่าย