อยากให้ลูกเข้าใจไตรลักษณ์ พ่อแม่จะต้องเข้าใจก่อน

 

“ไตรลักษณ์”
การเข้าใจถึงกฎของสรรพสิ่งทั้งปวง พิจารณาตามหลักความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา มีลักษณะ ๓ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

“ฝึก” หาเหตุ หาปัจจัย
“หมั่น” สร้างเหตุ สร้างปัจจัย

📌การทำเหตุทำปัจจัยเป็นลักษณะของไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกใช้การคิดวิเคราะห์ ฝึกหาเหตุหาปัจจัย แล้วนำมาแก้ไขว่าสาเหตุของความทุกข์คืออะไร ถ้าสามารถหาเหตุปัจจัยได้ถูกต้อง ภาวะที่ไม่
ดีก็จะสามารถดับไป แล้วจะเกิดภาวะใหม่ที่เป็นภาวะที่ดีเกิดขึ้นมาได้

📌พ่อแม่จะต้องสอนให้ลูกเข้าใจกับความไม่เที่ยง ฝึกให้ยอมรับความสำเร็จและความผิดหวัง แล้วนำเอาความผิดหวังมาศึกษาและสร้างเหตุ สร้างปัจจัยขึ้นมาแก้ไข การฝึกแบบนี้สำคัญมากเพราะเป็นวิชาชีวิตที่ลูกจะต้องใช้ไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น “ก่อนที่จะไปฝึกกับลูก พ่อแม่จะต้องฝึกให้ได้ก่อน”

✏️การนำไตรลักษณ์มาใช้กับลูก
พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกในสิ่งลูกเป็น และต้องมองให้ออกว่าที่ลูกเป็นแบบนี้ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอะไร

ถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างไร เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องไปศึกษา และทำเหตุทำปัจจัยเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

ถ้าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อม หรือยังไม่เกิด พ่อแม่จะต้องสร้างไปเรื่อยๆ แล้วเขาจะเติบโตมาดีงามได้

ส่วนหนึ่งจากเทศนาธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร)
ในการอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองโรงเรียนทอสี ครั้งที่ ๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะผู้ปกครองและคุณครูโรงเรียนทอสี ขออนุโมทนาสาธุ ในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูง

 

ไฟล์เสียง