อ.๒ ทัศนศึกษาที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็กๆ ชั้นอนุบาล ๒ ห้องดอกมะลิ และกล้วยไม้ ไปเรียนรู้เชิงทัศนศึกษาที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเรื่องไม้ ๖ ประเภท เรียนรู้ธรรมชาติที่หลากหลายที่แตกต่างจากบริเวณโรงเรียน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาเกื้อกูลระหว่าง คน พืช สัตว์ ตามหน่วยการเรียนอนุบาล ๒

เมื่อเด็กๆ ไปถึงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ก็มีพี่ๆวิทยากรที่เป็นคุณครูป่าไม้ มาให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับป่าในแต่ละประเภท บอกเล่าถึงประโยชน์ของป่าไม้ เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ จากนั้นพี่ๆ วิทยากรพาเด็กๆ ชมธรรมชาติและป่าจำลอง

การมาทัศนศึกษาครั้งนี้เด็กๆจะได้นำไปเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ถอดรหัสสายใยชีวิตและนำประสบการณ์ตรงจากการไปทัศนศึกษา มาเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในห้องเรียน

#บ่มเพาะนักเรียน
#ทอสี