เตรียมพร้อมช่วงเปิดเทอม เพื่อรับสถานการณ์ของโรคโควิด-19

วันพุธที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ โรงเรียนทอสีได้รับความเมตตาจากนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่โรงเรียนควรเตรียมพร้อมช่วงเปิดเทอม เพื่อรับสถานการณ์ของโรคโควิด-19

ท่านได้กรุณาเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของโรงเรียน เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ก่อนที่จะมาบรรยายความรู้เรื่องโรคโควิด-19 และหลักการสำคัญในการบริหารจัดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อภายในโรงเรียน พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆของทางโรงเรียน

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการองค์กร แม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองระดับอนุบาลและระดับประถม เข้าร่วมฟังในครั้งนี้

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความเมตตาของนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์เป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ความรู้อย่างละเอียดชัดเจนกับคณะครู ทำให้โรงเรียนมั่นใจที่จะดูแลนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองได้ตามหลักการที่ถูกต้องอันจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดในการแพร่เชื้อภายในโรงเรียน

ฝ่ายบริการองค์กร
โรงเรียนทอสี