ประถม ๓ เรียนรู้วัฏจักรของสัตว์

🐛🐝🐯ในวิชาวิทยาศาสตร์เด็ก ๆ ระดับชั้นประถม ๓ ได้เรียนรู้วัฏจักรของสัตว์ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ที่เจริญเติบโต สืบพันธุ์ เปลี่ยนแปลงรูปร่าง เด็ก ๆ ได้เป็นนักสำรวจตัวน้อยเข้าไปศึกษาและสำรวจวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ตนเองสนใจ แล้วนำมาสร้างให้เป็นโมเดลจากวัสดุเหลือใช้
โดยเริ่มต้นด้วยคุณครูให้เด็ก ๆ ไปสืบค้นวัฏจักรของสัตว์ที่ตนเองสนใจ และครูพาเด็ก ๆ ศึกษาภาพวัฏจักรของสัตว์ แล้วเปรียบเทียบกับมนุษย์ว่าคือระยะใดบ้าง เช่น วัฏจักรผีเสื้อ ระยะไข่คือตอนอยู่ในมดลูกของคุณแม่ ระยะตัวอ่อนคือตอนคลอดออกมาจากท้องคุณแม่ เป็นต้น
จากนั้นให้เด็ก ๆ นำข้อมูลที่ศึกษาและสำรวจสัตว์ที่ตนเองสนใจ มาสร้างโมเดลโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์รอบตัวที่มีในบ้าน นำมาประดิษฐ์โมเดลวัฏจักรสัตว์ที่เด็ก ๆ ไปสืบค้นมา วิธีการนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น จากนั้นนำผลงานมานำเสนอ เด็ก ๆ รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำและนำเสนอผลงานของตนเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการทางความคิดตั้งแต่เริ่มต้นคือ การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด จากนั้นการวางแผนการทำงาน จัดระบบการทำงาน มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำ และสุดท้ายเด็ก ๆ ยังได้รวบรวมข้อมูล จดจำข้อมูลวัฏจักรของสัตว์มานำเสนอ นำความรู้ทั้งหมดมาประเมินตนเองจากผลงานที่ทำได้อีกด้วย