ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

🍂🌿ในทุก ๆ วัน โรงเรียนทอสีจะมีเศษอาหารและเศษใบไม้ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์ที่ถูกทิ้งไปโดยไม่ก่อประโยชน์ ทีมทอสีรักษ์โลกจึงนำขยะอินทรีย์กลับมาสร้างประโยชน์ด้วยการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายของซากพืชและเศษอาหารหมักรวมกัน โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ สามารถนำไปใส่ในดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

นอกจากการทำปุ๋ยหมักจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขยะแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถนำมาแบ่งปันให้กับชุมชนรอบข้างโรงเรียนและผู้ที่สนใจไปทดลองใช้อีกด้วย