การอบรมพัฒนาครูอนุบาลและประถม

ในช่วงปิดเทอมนี้ นอกจากการเตรียมความพร้อมเรื่องการวางแผนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ แล้ว คุณครูยังได้เข้ารับการอบรม และร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

การอบรมร้องเพลง ดนตรี เคลื่อนไหว : ครูอนุบาล และประถม ๑
“ดนตรี” นอกจากช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังผ่อนคลายแล้ว ยังสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้ดีอีกด้วย
“ครูสอ : ฐานันดร ชูประกาย” ครูที่ใช้ประสบการณ์ด้านดนตรีมาบูรณาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ได้ถ่ายทอดแนวทาง และเทคนิค การนำดนตรีไปใช้ในห้องเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้กับคุณครูอนุบาล และครูประถม ๑ ของโรงเรียนทอสีในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา
กิจกรรมหลักที่ครูสอนำมาถ่ายทอดในวันนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก นั่นก็คือ การร้องเพลง นิทานเพลง เกมประกอบดนตรี การเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย และจังหวะ กิจกรรมที่นำเพลงมาประกอบให้เกิดจังหวะนั้น นอกจากจะทำให้เกิดความสนุกสนาน และผ่อนคลายแล้ว ยังจะช่วยสร้างเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย สร้างความเชื่อมโยงการกำกับร่างกายให้สัมพันธ์กับ ความคิด ดนตรี สิ่งแวดล้อม คุณครู และเพื่อนๆ ในห้อง ซึ่งเป็นการสร้างทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี คุณครูที่เข้าอบรมในวันนั้นต่างได้รับความรู้ พร้อมกับความสนุกสนาน ได้ร้องเพลง ทำกิจกรรม ขยับร่างกายได้เหงื่อกันไปพอสมควร เห็นคุณครูสนุกสนานอย่างนี้แล้ว เชื่อได้ว่าในภาคเรียนที่ ๒ นี้เด็กๆ จะต้องสนุกสนานกับเทคนิคการเรียนรู้ใหม่ๆ จากคุณครูทุกท่านอย่างแน่นอน
ถอดบทเรียนโรงเรียนญี่ปุ่น : ครูอนุบาล
การถอดบทเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนทอสี โดยในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา คุณครูอนุบาลได้นำเอาบทเรียนของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นมาทำการถอดบทเรียนร่วมกัน  โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อดูคลิปรายการ “ดูให้รู้” ที่ออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส ในตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเด็กๆ ในโรงเรียนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ สรุป วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ความเหมือน ความต่าง และนำเสนอในกลุ่มใหญ่เพื่อวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณครู และเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการชั้นเรียนให้ดีขึ้นต่อไป
ART WORKSHOP : ครูประถม
คุณวุฒิชัย บุญธรรม (พ่อวุฒิ) ผู้ปกครองเก่าโรงเรียนทอสี มาอบรมศิลปะให้กับคุณครูระดับประถมโรงเรียนทอสี เพื่อให้คุณครูได้คลายความกังวลใจในการทำงานศิลปะ และเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เช่น การวาดรูปด้วยดินสอ การวาดรูปจากหมึก การระบายสีด้วยสีน้ำ เป็นต้น
โดยพ่อวุฒิให้คุณครูเริ่มด้วยการวาดรูปแบบ “Contour Drawing” การวาดด้วยประสาทสัมผัส ไม่มองกระดาษเพื่อเป็นการฝึกปรับสายตามองลายเส้นทั้งรายละเอียดและโครงสร้างภายนอก เป็นการฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ต่อมาคุณครูได้ลองวาดภาพโดยใช้หมึกจีน และการฝึกระบายสีด้วยสีน้ำ เพื่อเรียนรู้เรื่องแสงและเงา โทนสีต่างๆ ในการทำงานศิลปะ บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
คุณครูตั้งใจวาดและระบายสี สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ และถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่สวยงามน่าชื่นชม นอกจากคุณครูจะได้ทักษะความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้ว คุณครูยังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการดึงศักยภาพของเด็กๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปอีกด้วย
การอบรมเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
อาจารย์อภิสรา ศรีตุลาร์ อาจารย์ภาษาอังกฤษจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และทีม ได้เข้ามาอบรมเทคนิค และวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูสาระภาษาอังกฤษโรงเรียนทอสี
การ workshop ในวันนั้นวิทยากรได้นำหลักสูตรของโรงเรียนที่มีอยู่มาแล้วมาพูดคุยกัน โดยยกตัวอย่างจากบทเรียนในชั้น ป.๑ เพื่อแลกเปลี่ยน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น การนำเรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” เป็นตัวดำเนินเรื่อง แล้วใช้สื่อโปรเจคเตอร์ฉายภาพ ป่า เป็นพื้นหลัง แล้วใช้ “หุ่นมือ”เป็นตัวละคร หนูน้อยหมวกแดง และคุณยาย เพื่อฝึกให้นักเรียน แสดงบทบาทสมมุติโดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรื่อง แล้วเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนในเรื่อง Family Members โดยเพิ่ม “วงคำศัพท์” ที่เกี่ยวกับครอบครัว ในชั้นประถมต้นที่สูงขึ้นไป ซึ่งเทคนิคนี้สามารถเชื่อมโยงไปยังการสอนเรื่องอื่นๆ ได้
ในส่วนของประถมปลายได้ยกตัวอย่างบทเรียนของชั้น ป.๔ โดยนำ “โครงการในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙” มาใช้เป็นหัวข้อในการเรียนรู้ เริ่มจากการแปลชื่อโครงการต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วแยกหมวดหมู่ตามลักษณะที่เกี่ยวข้องของแต่ละโครงการ ให้คุณครูที่เข้าอบรมจับกลุ่ม ค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำแผนการสอน และออกมานำเสนอ สาธิตการสอน โดยใช้บทเรียนที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ คือ Past Tense Words (regular verbs and irregular verbs) เป็นหลัก จากนั้นก็ร่วมกันสรุป การอบรม workshop ในครั้งนี้ถึงสิ่งได้เรียนรู้ร่วมกัน
การอบรมบ่มเพาะครูในช่วงปิดเทอมเป็นการพัฒนานักศึกษาทั้ง ๒ ระดับของโรงเรียน ด้วยการอบรมที่ให้คุณครูได้ลงมือทำด้วยตนเอง สร้างบทเรียน เพื่อให้คุณครูได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาพัฒนาลงสู่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำสู่เด็ก เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษาพุทธปัญญาต่อไป